2015. augusztus 13., csütörtök

ÁRPÁD FEJEDELMET SICAMBRIÁBAN TEMETTÉK EL !

A Történelem Tanárok Egyesületének "cáfolós" próbálkozása Árpád sírhelyével kapcsolatban

Állítás:
Árpád fejedelmet Sicambriában temették el
Cáfolat:
Árpád fejedelem sírjának helyéről egykorú forrás nincs. A több száz évvel későbbiek pedig vagy a sír helyéről szólnak, vagy Sicambriáról, de együtt a kettőről még ezek sem
Bővebben:
Akik sokszor olvastak Ősbudával kapcsolatos irodalmat, azok valószínűleg betéve tudják Anonymus gesztájának következő idézetét: „Ezután az Úr megtestesülésének kilencszázhetedik esztendejében Árpád vezér is elköltözött ebből a világból. Tisztességgel temették őt el egy kis folyónak a forrása felett, amely kőmederben folyik alá Attila király városába. Egyszersmind ott a magyarok megtérése után a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére egyház épült, amelyet fejérnek hívnak.” (Anonymus, 52. cap. Pais Dezső fordítása) Laikus kutatók Árpád sírját ennek alapján megtalálták már Németóváron, Pilismaróton, a Pomáz melletti Holdvilág-árokban, Nagyesztergáron stb. Anonymus közlése ugyanis nem részletes, sőt az általa leírt kőmedret lényegében bármire rá lehet fogni. Ráadásul akárcsak Kézai, ő is nyolc évszázaddal Attila után élt, tehát egy pontosabb helymeghatározását sem lehetne túl komolyan venni egykorú források híján. Viszont az általa leírt Boldogságos Szűznek szentelt templomról nemcsak ő tudósít, hanem oklevelek is, és ezekből kikövetkeztethető, hogy az Mátyás király későbbi pálos kolostora helyén állt, aminek romjai előkerültek, de nem a Pilisben, hanem Óbudán, az ún. Victoria téglagyár területén. Ez a téglagyár a mai Bécsi út és Vörösvári út kereszteződésénél állt, jelenleg egy bevásárlóközpont található a helyén.
Kanyó Ferenc
2013. február 24.A SICAMBRIA-ÓBUDA PILISKUTATÓCSOPORT VÁLASZA

Az "Állítás" igaz, valóban ott temették el Árpád fejedelmet, méghozzá Sicambria-Óbuda vallási központjában Beate Marie Virginis-Alba Ecclesia-FEHÉREGYHÁZÁN

Árpád fejedelmet Sicambriában temették el

A "Cáfolat" A feltörekvő történész ismét tévútra akarja terelni az érdeklődő olvasókat, hiszen minden krónikánk és oklevelünk egyöntetűen állítja, hogy Sicambria az egyben Óbuda városa volt!

Bővebben:

Elsőként tekintsük meg az erről szóló hiteles forrásokat.


„Ezután az Úr megtestesülésének kilencszázhetedik esztendejében Árpád vezér is elköltözött ebből a világból. Tisztességgel temették őt el egy kis folyónak a forrása felett, amely kőmederben folyik alá Attila király városába. Egyszersmind ott a magyarok megtérése után a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére egyház épült, amelyet fejérnek hívnak.” (Anonymus, 52. cap. Pais Dezső fordítása) 

Kanyó Ferenc nem titkoltan a Viktória téglagyár bányagödrébe akarja erőltetni azt a Szűz Mária prépostsági templomot, amit kollégái a ma Óbudának hívott(valójában homoksziget-révhely) betonja alatt azonosítottak. Ideje lenne ha legalább csak egy helyre fantáziálnák Óbuda város prépostsági főtemplomát amit úgy hívtak, hogy Beate Marie Virginis-Alba Ecclesia az 1355-ben készült határjárásban pedig Alba Beate Marie Virginisnek ! Tehát nem egy különálló templomot kell Árpád sírjának elképzelni, hiszen a Fehéregyházán eltemetett fejedelem sírhelyénél építette Szent István a kanonokok számára a Szent Péter prépostsági templomát! Ez azt jelenti, hogy a BANAI Szűz Mária legelső kisméretű négykaréjos kis kápolnájánál építkezett Szent István, ott volt abban az időben Óbuda város közepe! A "pogány" vallási központból fejlődött tovább Óbuda város vallási központja. A prépostság vára Árpád fejedelem sírhelye köré épült!

Tekintsük meg a másik hiteles forrást, amit történész barátunk nem véletlenül felejtett el leközölni az írásában !ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRHELYE AZ ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ!

 Átíró: Fejér György

CCCXLVI.
Veteris Albae Ecclesiae B. M. V. ac sepulchri Arpadiani in promontorio V. Budensi indicium. An. 1425.
Nos Georgius Blasius de Albaregali, Gregorius filius Johannis, Stephanus filius Benedicti, Benedictus de Gwarche (Gawanche?), Judex Jurati et universi ciues Veteris Budae memoriae commendamus per praesentes: Quod cum Petrus litteratus famulus religiosarum dominarum sanctimonialium claustri beatae, claustri beatae (sic) Mariae Virginis gloriosae de eadem Vetus Buda leinardum hospitem de eadem Vetus Buda consocium nostrum pro perditione et penitus anihilatione viae vineae suae existent. sub monte superius Albae Ecclesiae Beatae Mariae Virginis gloriosae legitimo iure nostram in praesentiam citaverat, et idem Leinardus coram nobis assumpsit. Quod a quodam arbore antiquo silvestri pirus, qua est prope finem superiorem in meta vineae sue bene late super suam terram propriam reparare et reservare cum suis laboribus et expensis et si quisquis aliquid contra ipsam viam diceret, et ipsum Petrum litteratum pacifice et libere in ipsa via servare non posset, tunc contra quoslibet contradictores suis propriis laboribus et expensis defendere et tueri assumpsit ubique locorum, in cuius rei (memoriam) praesentes litteras nostras patentes praedicto Petro litterato cum sigillo communitatis nostrae sigillatas concessimus datum tertio die post festum conversionis Sancti Pauli Apostoli Anno Domini M. quadringentesimo vigesimo quinto. L. S.
E charta originali. Cum Arpadus Dux prope Albam Ecclesiam B. Virginis ad quemdam aquae ductum lapideum sit intumulatus, locus sepulchri ipsius hoc documento 769satis indicatur. Ecclesiam Albam sub promontorio Vetero Budensi stetisse, altero etiam monumento certum est. CCCXLVI.
Bizonyíték arra, hogy a Boldogságos Szűz Mária fehéregyházi temploma és Árpád sírja az óbudai szőlőhegyen voltak. 
1425.
Mi, Fehérvári Balázs György, János fia Gergely, Benedek fia István, Gvarcsei Benedek1 bíró és esküdtek és Óbuda minden polgára emlékezetül hagyjuk jelen levelünk által, hogy amikor Péter, az óbudai Boldogságos Szűz Mária-kolostor kegyes apácáinak íródeákja szabályos módon színünk elé idézte a társunkat, a szintén óbudai óbudai Lénárd hospest, minthogy a hegy alatt, a Boldogságos Szűz Mária fehéregyházi templománál följebb lévő szőlőjének útja tönkrement és teljesen megsemmisült, ugyanezen Lénárd előttünk vállalta, hogy egy öreg vadkörtefától, amely a fölső végéhez közel, szőlőjének határában (jócskán följebb, mint a saját földje) van, saját fáradságán és költségén kijavítja és megőrzi illetve ha bárki szót emelne ez ellen az út ellen, és magát Péter deákot békésen és önként ezen az úton nem tudná kiszolgálni, akkor elvállalta, hogy bármely ellentmondóval szemben saját fáradságon és költségen bármely helyen megvédi azt és gondját viseli.E dolog emlékére az említett Péternek kiadtuk jelen, városunk pecsétjével lepecsételt, nyílt formában kiállított levelünket.Kelt az Úr ezernégyszázhuszonötödik évében, a Szent Pál apostol megtérésének ünnepe utáni harmadik napon. (Pecsét helye.)

Eredeti pergamenről. Mivel Árpád vezért a Boldogságos Szűz Mária fehéregyházi temploma közelében, egy kőből épült vízvezeték mellett temették el, sírjának helyét ez a feljegyzés eléggé jelzi. Az, hogy Fehéregyháza az óbudai szőlőhegy alatt állt, más emlékből is bizonyos.

Fordító: Latinfordítás.com

Megrendelő Egyed Zoltán PajzsvivőNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése